MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TRỌNG TÀI

Download / Tải về Mẫu Đơn khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài thương mại tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KHỞI KIỆN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………….

[Hướng dẫn: Ghi rõ và chính xác tên Trung tâm Trọng tài nhận Đơn khởi kiện. Ví dụ: Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC); hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),…]

NGUYÊN ĐƠN               :   

Địa chỉ trụ sở                     :    

Điện thoại                          :                                                     Email:

Đại diện theo pháp luật     :    

Chức danh                         :    

BỊ ĐƠN                            :   

Địa chỉ                               :    

Điện thoại                          :                                                     Email:

Đại diện theo pháp luật     :    

Chức danh                         :    

I. NỘI DUNG SỰ VIỆC

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ KHỞI KIỆN

2.1. Thẩm quyền của Trọng tài

Các bên có thỏa thuận trọng tại tại khoản … Điều … của Hợp đồng …., cụ thể như sau: “…”.

[Hướng dẫn: Ghi rõ Thỏa thuận trọng tài giữa các bên]

2.2. Căn cứ cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

[Hướng dẫn: Nêu các cơ sở pháp lý áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp và cho yêu cầu của nguyên đơn.]

III. TRỊ GIÁ TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN

3.1. Trị giá tranh chấp: … đồng (Bằng chữ:…).

3.2. Các yêu cầu của nguyên đơn

3.2.1. Yêu cầu …: … đồng (Bằng chữ:…);

3.2.2. Yêu cầu … (ví dụ: trả lãi chậm thanh toán…): … đồng (Bằng chữ: …);

IV. TRỌNG TÀI VIÊN DO NGUYÊN ĐƠN LỰA CHỌN

Ông KIỀU ANH VŨ – Luật sư, Trọng tài viên.

Điện thoại: 0949 761 861; email: [email protected]

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Tài liệu kèm theo Đơn kiện:

  1. Đơn kiện (Bản chính);
  2. Giấy ủy quyền … (bản chính).
  3. … (bản sao);
  4. Hợp đồng … (bản sao);
  5. …;
Your Language »