MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ TẠI TRỌNG TÀI

Download / Tải về MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ tại Trọng tài tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ BẢO VỆ

Kính gửi:

[Hướng dẫn: Ghi rõ và chính xác tên Trung tâm Trọng tài nhận Đơn khởi kiện. Ví dụ: Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC); hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),…]

BỊ ĐƠN                             : …

Địa chỉ                               : …           

Điện thoại                          : …                                    Email:…

Đại diện                             : ..

Chức danh                         : …

Theo Thông báo số … ngày … của Trung tâm Trọng tài …, chúng tôi trình bày các ý kiến để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình như sau:

I. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI

II. VỀ CÁC YÊU CẦU KHỞI KIỆN CỦA NGUYÊN ĐƠN

III. TRỌNG TÀI VIÊN DO BỊ ĐƠN LỰA CHỌN

Ông KIỀU ANH VŨ – Luật sư, Công ty Luật TNHH KAV Lawyers.

Địa chỉ: Tầng 4, số 31 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0949 761 861; email: [email protected]

[Ký tên]

Tài liệu kèm theo Bản tự bảo vệ:

  1. …;
  2. …;
Your Language »