MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

TẢI VỀ: MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KIỆN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………………..

[Hướng dẫn: Ghi rõ và chính xác tên Trung tâm Trọng tài nhận Đơn khởi kiện. Ví dụ: Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC); hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),…]

NGUYÊN ĐƠN               :   

Địa chỉ trụ sở                     :    

Điện thoại                          :                                                     Email:

Đại diện theo pháp luật     :    

Chức danh                         :    

BỊ ĐƠN                            :   

Địa chỉ                               :    

Điện thoại                          :                                                     Email:

Đại diện theo pháp luật     :    

Chức danh                         :    

 1. NỘI DUNG SỰ VIỆC

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ KHỞI KIỆN
  1. Thẩm quyền của Trọng tài

Các bên có thỏa thuận trọng tại tại khoản … Điều … của Hợp đồng …., cụ thể như sau: “…”.

[Hướng dẫn: Ghi rõ Thỏa thuận trọng tài giữa các bên]

 • Căn cứ cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

[Hướng dẫn: Nêu các cơ sở pháp lý áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp và cho yêu cầu của nguyên đơn.]

 1. TRỊ GIÁ TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN
  1. Trị giá tranh chấp: … đồng (Bằng chữ:…).
  1. Các yêu cầu của nguyên đơn
 2. Yêu cầu …: … đồng (Bằng chữ:…);
 3. Yêu cầu … (ví dụ: trả lãi chậm thanh toán…): … đồng (Bằng chữ: …);
 4. TRỌNG TÀI VIÊN DO NGUYÊN ĐƠN LỰA CHỌN

Ông KIỀU ANH VŨ – Luật sư, Trọng tài viên.

Điện thoại: 0949 761 861; email: vu@kavlawyers.com.

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Tài liệu kèm theo Đơn kiện:

 1. Đơn kiện (Bản chính);
 2. Giấy ủy quyền … (bản chính).
 3. … (bản sao);
 4. Hợp đồng … (bản sao);
 5. …;
Translate »