MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ TẠI TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

TẢI VỀ: MẪU BẢN TỰ BẢO VỆ TẠI TRỌNG TÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ BẢO VỆ

Kính gửi:

[Hướng dẫn: Ghi rõ và chính xác tên Trung tâm Trọng tài nhận Đơn khởi kiện. Ví dụ: Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC); hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),…]

BỊ ĐƠN                             : …

Địa chỉ                               : …           

Điện thoại                          : …                                    Email:…

Đại diện                             : ..

Chức danh                         : …

Theo Thông báo số … ngày … của Trung tâm Trọng tài …, chúng tôi trình bày các ý kiến để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình như sau:

  1. THỎA THUẬN TRỌNG TÀI, THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI

  1. VỀ CÁC YÊU CẦU KHỞI KIỆN CỦA NGUYÊN ĐƠN

  1. TRỌNG TÀI VIÊN DO BỊ ĐƠN LỰA CHỌN

Ông KIỀU ANH VŨ – Luật sư, Trọng tài viên.

Điện thoại: 0949 761 861; email: vu@kavlawyers.com

[Ký tên]

Tài liệu kèm theo Bản tự bảo vệ:

  1. …;
  2. …;
Translate »