HƯỚNG DẪN CỦA ICCA VỀ DIỄN GIẢI CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958

Sổ tay Hướng dẫn dành cho các thẩm phán của Hội đồng Trọng tài Thương mại Quốc tế (ICCA):

https://www.arbitration-icca.org/media/6/79610757208096/icca_guide_ny_convention_bilingual_version_printed-mar2016.pdf

Translate »