LUẬT SƯ, TRỌNG TÀI VIÊN KIỀU ANH VŨ

HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP

 • Luật sư sáng lập, Giám đốc Công ty Luật TNHH KAV Lawyers
 • Trọng tài viên, Hòa giải viên, Phó Tổng Thư ký, Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC)
 • Đại diện Diễn đàn trọng tài viên trẻ Phòng Thương mại Quốc tế (ICC Young Arbitrators Forum Representative)
 • Trọng tài viên vụ việc; hòa giải viên thương mại độc lập
 • Quản tài viên
 • Giảng viên thỉnh giảng
 • Thành viên: Viện Trọng tài Anh (MCiArb), Tòa Trọng tài Châu Âu (European Court of Arbitration – Cour Européenne D’arbitrage); IBA, IPBA, LAWASIA, ABA,…

KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN

 • Chủ tịch Hội đồng trọng tài trong hơn 40 vụ tranh chấp.
 • Thành viên Hội đồng trọng tài trong hơn 90 vụ tranh chấp.
 • Luật sư, đại diện cho nguyên đơn, bị đơn trong hơn 15 vụ việc liên quan đến trọng tài thương mại tại trung tâm trọng tài và Tòa án.
 • Giảng dạy, hướng dẫn hơn 50 khóa đào tạo về pháp luật cho hơn 4000 người học trong giai đoạn 2016 – 5/2021.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Trọng tài viên Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách Chủ tịch Hội đồng trọng tài

Trọng tài viên Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách Thành viên Hội đồng trọng tài

Luật sư Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách đại diện cho Nguyên đơn

Luật sư Kiều Anh Vũ tham gia vụ trọng tài thương mại
Với tư cách đại diện cho Bị đơn

Thông tin về Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ
trên ấn phẩm IPBA Journal

Luật sư, Trọng tài viên Kiều Anh Vũ làm Giám khảo
Cuộc thi V-Moot

CHỨNG NHẬN CÁC TỔ CHỨC TRỌNG TÀI QUỐC TẾ

Translate »