MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TRỌNG TÀI

Download / Tải về Mẫu Đơn khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài thương mại tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KIỆN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…

Kính gửi:…………………………………………………………………………………………………………….

[Hướng dẫn: Ghi rõ và chính xác tên Trung tâm Trọng tài nhận Đơn khởi kiện. Ví dụ: Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC); hoặc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC),…]

NGUYÊN ĐƠN               :   

Địa chỉ trụ sở                     :    

Điện thoại                          :                                                     Email:

Đại diện theo pháp luật     :    

Chức danh                         :    

BỊ ĐƠN                            :   

Địa chỉ                               :    

Điện thoại                          :                                                     Email:

Đại diện theo pháp luật     :    

Chức danh                         :    

I. NỘI DUNG SỰ VIỆC

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ KHỞI KIỆN

2.1. Thẩm quyền của Trọng tài

Các bên có thỏa thuận trọng tại tại khoản … Điều … của Hợp đồng …., cụ thể như sau: “…”.

[Hướng dẫn: Ghi rõ Thỏa thuận trọng tài giữa các bên]

2.2. Căn cứ cho yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

[Hướng dẫn: Nêu các cơ sở pháp lý áp dụng để giải quyết vụ tranh chấp và cho yêu cầu của nguyên đơn.]

III. TRỊ GIÁ TRANH CHẤP VÀ YÊU CẦU CỦA NGUYÊN ĐƠN

3.1. Trị giá tranh chấp: … đồng (Bằng chữ:…).

3.2. Các yêu cầu của nguyên đơn

3.2.1. Yêu cầu …: … đồng (Bằng chữ:…);

3.2.2. Yêu cầu … (ví dụ: trả lãi chậm thanh toán…): … đồng (Bằng chữ: …);

IV. TRỌNG TÀI VIÊN DO NGUYÊN ĐƠN LỰA CHỌN

Ông KIỀU ANH VŨ – Luật sư, Công ty Luật TNHH KAV Lawyers.

Địa chỉ: Tầng 4, số 31 Nguyễn Khoái, phường 1, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0949 761 861; email: vu@kavlawyers.com.

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Tài liệu kèm theo Đơn kiện:

  1. Đơn kiện (Bản chính);
  2. Giấy ủy quyền … (bản chính).
  3. … (bản sao);
  4. Hợp đồng … (bản sao);
  5. …;
Your Language »